Top nav

Conditions générales

Artikel 1 – Definities

Voorafgaande begrippen:

a) Organisator: iedere natuurlijke of rechtspersoon die derden oproept om gelden samen te brengen onder zijn macht met het oog op de aankoop bij een Kadopartner of een Kadonation cadeaukaart en daartoe vrienden, familie, collega’s, kennissen en derden oproept om een bijdrage te storten.

b) Deelnemer: persoon die gelden samenbrengt onder de macht van de organisator.

c) Klant: persoon die een cadeaukaart koopt.

d) Gebruiker: de organisator, de deelnemer of de Klant.

e) Kadonation: Kadonation stelt haar website ter beschikking om (1) het gemakkelijk te maken om online gelden te verzamelen van vrienden, familie, collega’s, kennissen en derden in een online groepsportefeuille om deze gelden vervolgens te besteden bij de Kadopartners of (2) cadeaukaarten te verkopen van Kadonation en deze te laten inruilen voor cadeaukaarten van de Kadopartners.

f) Kadopartner: onderneming waar aankopen kunnen geschieden, hetzij tegen rechtstreekse betaling door de organisator van de bijeengebrachte gelden, hetzij door deze bijeengebrachte gelden om te zetten in een cadeaukaart, hetzij door een Kadonation cadeaukaart om te zetten in een cadeaukaart van de Kadopartner.

g) Groepspotje: online groepsportefeuille waarin gelden kunnen worden bijeengebracht onder macht van de organisator.

h) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

i) Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

j) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de Klant wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/​of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De website www​.kadonation​.com en haar varianten zijn een initiatief van de onderneming:

Kadonation NVGordunakaai 619000 Gent BelgiëBTW BE0666.820.362

Je kunt ons zo bereiken:

Bellen: +32 (0)9 396 32 00

Mailen: contact@​kadonation.​com

Langskomen: Gordunakaai 61, 9000 Gent (kantoor)

Youtube: https://​www​.youtube​.com/​@​k​a​d​o​n​a​t​i​o​n7078

Twitter: https://​twitter​.com/​k​a​d​o​n​ation

Facebook: https://​www​.facebook​.com/​k​a​d​o​n​a​tion/

Instagram: https://​www​.instagram​.com/​k​a​d​o​n​a​t​i​o​n​_com/

Wij zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar via chat, mail en per telefoon op het nummer +32 (0)9 396 32 00, tussen 9u en 17u. Kadonation is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0666.820.362, en heeft haar maatschappelijke zetel te Gordunakaai 61, 9000, Gent onder de naam KDN NV.

Ons bankrekeningnummer is BE48 0689 3070 5327.

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
De Gebruiker van Kadonation, hetzij als organisator, hetzij als deelnemer die gelden samenbrengt, hetzij als Klant, hetzij in welke andere hoedanigheid dan ook, erkent de algemene voorwaarden en het privacybeleid van Kadonation te hebben gelezen en aanvaard. Het opstarten van een groepspotje, het bijdragen aan een groepspotje of het kopen van een Kadonation cadeaukaart geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene voorwaarden, die steeds beschikbaar zijn via de website.
De Gebruiker moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Hij dient zich te registreren door middel van het ingeven van zijn familienaam, voornaam, geboortedatum, nationaliteit, en een geldig e‑mailadres. De Gebruiker zal een wachtwoord instellen bij zijn registratie. Registeren kan ook via de facebookaccount van de Gebruiker. Indien Kadonation vaststelt dat de Gebruiker toch niet meerderjarig en handelingsbekwaam is, kan diens bestelling alsnog geweigerd worden.
Artikel 4 – Het aanbod

De gelden die door de deelnemers worden bijeengebracht binnen een groepspotje, via Kadonation, kunnen onder de macht van de organisator worden gespendeerd bij een Kadopartner, ofwel door het bijeengebrachte bedrag – geheel of gedeeltelijk – om te zetten in een cadeaukaart van de Kadopartner of in een Kadonation cadeaukaart. Het is mogelijk om de bijgebrachte gelden te spenderen op verschillende tijdstippen, bijverschillende Kadopartners, tot uitputting van de groepsportefeuille.
Een Kadonation cadeaukaart kan door de eigenaar van de cadeaukaart via Kadonation worden omgezet in een cadeaukaart van een Kadopartner, geheel of gedeeltelijk, op verschillende tijdstippen, bij verschillende Kadopartners, tot uitputting van de cadeaukaart.
Een Kadonation cadeaukaart kan nooit rechstreeks gebruikt worden bij een van onze kadopartners (noch online noch in een winkel). Deze zal eerst geactiveerd moeten zijn via onze website en dan ingeruild worden bij een van onze Kadopartner. Afhankelijk van de partner die u kiest, kan het een paar dagen duren voordat u de cadeaubon van de gekozen partner ontvangt.
Zodra hetzij (een deel van) de bijeengebrachte gelden door de organisator, hetzij (een deel van) het saldo op de Kadonation cadeaukaart wordt aangewend bij een Kadopartner, zijn de algemene voorwaarden van deze Kadopartner van toepassing, dit ondermeer inzake verzending, verzendingskosten en retourvoorwaarden. Zodra hetzij (een deel van) de bijeengebrachte gelden door de organisator, hetzij (een deel van) het saldo op de Kadonation cadeaukaart wordt aangewend bij een Kadopartner, is Kadonation niet meer verantwoordelijk voor het verdere verloop van de handelstransactie, en zal deze Kadopartner instaan voor de correcte afhandeling van de aankoop, en bij eventuele problemen deze oplossen via haar Klantendienst.
De organisator mag maximaal 5 groepspotjes tegelijkertijd beheren.
De organisator is verantwoordelijk voor de keuze van zijn doel, en dient desgevallend zelf rekenschap en verantwoording af te leggen over de aanwending van de gelden aan de deelnemers die hij uitnodigde om via Kadonation gelden bijeen te brengen in een groepspotje. In elk geval kunnen de bijeengebrachte gelden enkel aangewend worden voor legale aankopen of aanwendingen.
De deelnemers die gelden bijeenbrengen geven onherroepelijk volmacht aan de organisator om de gelden geheel of gedeeltelijk te besteden bij een Kadopartner.
Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de Gebruiker, organisator of Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

Artikel 6 – Herroepingrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post naar Gordunakaai 61, 9000, Gent, of e‑mail naar contact@​kadonation.​com) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn cadeaubonnen/​vouchers die verzilverd zijn alsook gepersonaliseerde fysieke cadeaubonnen/​vouchers. Zodra het Kadonation cadeaukaart geactiveerd is, is het herroepingsrecht ook niet meer van toepassing.
Gelden die door de organisator worden besteed kunnen door Kadonation niet worden teruggeboekt in de groepsportefeuille, noch terugbetaald worden.
Bij annulatie van een groepscadeau kunnen de bijgebrachte gelden niet worden teruggestort. Ook wanneer het doel waarvoor een groepscadeau is aangemaakt komt te verwijden, is er geen terugbetaling mogelijk. De organisator kan het groepscadeau omzetten in ofwel een Kadonation cadeaubon ofwel een cadeaubon van de desgewenste kadopartner.
Artikel 7 – Betalingsdienst

Voor de beveiliging van de elektronische overschrijvingen van gelden en de goede uitvoering van de betaalopdrachten in het algemeen zijn uitsluitend de financiële instellingen die deze overschrijvingen beheren, verantwoordelijk.
De Organisator, Klant en Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Kadonation niet méér verbintenissen kan aangaan dan degene die worden aangegaan door zijn verlener van betaaldiensten. De Gebruiker moet kennis nemen van de algemene voorwaarden en beperkingen van aansprakelijkheid die van toepassing zijn op de betaaldiensten die hij gebruikt. De algemene voorwaarden van Mangopay zijn omvat in bijlage van deze algemene voorwaarden (bijlage II).
Kadonation kan niet aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke schade, ongeacht of die het gevolg is van een fout, weglating, panne, disfunctie of laakbare handeling in verband met deze betaaldiensten die niet rechtstreeks aan hem zou toe te schrijven zijn.
Kadonation kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de betaalmiddelen die ter beschikking worden gesteld van de Organistor, Klant of Gebruiker.
Artikel 8 – Verplichtingen van de Organisator en Gebruiker

De Organisator of Gebruiker verklaart Kadonation​.com te goeder trouw te gebruiken, conform deze Algemene Voorwaarden en conform de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regelgeving inzake het witwassen van geld, bescherming van de persoonlijke levenssfeer, intellectuele eigendom en eerlijke concurrentie).
De Organisator of Gebruiker verbindt zich ertoe te handelen op geoorloofde wijze, eerlijk en met respect voor de rechten van Kadonation, de andere Gebruikers en derden.
De Organisator of Gebruiker bevestigt uitdrukkelijk dat de gegevens die hij heeft ingevoerd bij de registratie juist en volledig zijn en verbindt er zich toe Kadonation onmiddellijk in kennis te stellen van iedere wijziging van deze gegevens.
Bij enige twijfel over de correctheid van de gegevens of over de identiteit van de Organisator of Gebruiker kan Kadonation de gegevens weerhouden en de Gebruiker tijdelijk uitsluiten in navolging van een onderzoek. Bij misbruik kan een vergoeding geëist worden voor eventueel geleden schade. Kadonation​.com is niet aansprakelijk voor dergelijke misbruik of fraude door de Gebruiker.
Kadonation​.com bevat verwijzingen naar andere websites (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button). De Organisator of Gebruiker erkent dat Kadonation​.com geen invloed heeft op de inhoud en het beleid van websites van derden en dat de privacyregels en algemene voorwaarden van desbetreffende website van toepassing zijn.
De Organisator of Gebruiker vrijwaart Kadonation voor alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van Kadonation​.com door de Organisator of Gebruiker.
Het is de Organisator of Gebruiker verboden:
onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen te versturen, op of via Kadonation​.com te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier;
andere Gebruikers aan te sporen om zo te handelen of zulke handelingen te bevorderen;
de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;
de intellectuele eigendomsrechten van andere personen en van Projecten te miskennen.
8. De Organisator of Gebruiker is aansprakelijk voor ieder onderwerp dat werd verzonden naar of geplaatst op Kadonation​.com of verspreid met gebruik van middelen die tot zijn beschikking werden gesteld op Kadonation​.com en dient alle gevolgen te aanvaarden die kunnen voortvloeien uit zijn handelingen of uit de handelingen van personen voor wie hij instaat.

Artikel 9 – Garantie

De organisator verwerft als koper de garanties, rechten en vorderingen ten aanzien van deKadopartner. De organisator dient de Kadopartner alle informatie te verstrekken nodig voor delevering de aankoop. De organisator zal de begunstigde inlichten over de door hem bekomengaranties, rechten en vorderingen.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid van Kadonation

In het kader van de via Kadonation​.com aangeboden diensten beperkt Kadonation zich ertoe de door de Organisator of Gebruiker ter beschikking gestelde informatie op te slaan. Kadonation kan niet aansprakelijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van door de Organisator of Gebruiker verzonden, verspreide of op Kadonation​.com geplaatste informatie.
Kadonation oefent geen enkel algemeen toezicht uit op de door de Organisator of Gebruiker via Kadonation​.com verzonden, verspreide en/​of geplaatste informatie.
Kadonation is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van Kadonation​.com met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:
defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/​of software inverband met de toegang tot of het gebruik van Kadonation​.com;
het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan Kadonation​.com of aan de Organisator of Gebruiker wordt gezonden;
de werking of het niet-beschikbaar zijn van Kadonation​.com;
misbruik van Kadonation​.com, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via Kadonation​.com beschikbaar wordt gesteld;
aanspraken van derden in verband met het gebruik van Kadonation​.com;
op Kadonation​.com geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is;
Artikel 11 – Geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Voor klachten over onze diensten kan je ons ten allen tijde contacteren: Kadonation, Gordunakaai 61, 9000, Gent, contact@​kadonation.​com. Gelieve steeds het ordernummer van uw bestelling te vermelden en duidelijk uw klacht te specifiëren. Binnen de 2 werkdagen heb je antwoord. Klanttevredenheid is voor ons erg belangrijk! We zullen er alles aan doen om jouw klacht op te lossen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops​.be. Safeshops​.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klachtenformulier op https://​www​.safeshops​.be/​n​l​/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​c​o​m​p​l​a​ints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labelorganisatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.
Kadonation kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor een schade hoger dan de bijeengebrachte gelden in een groepspotje of de waarde van de Kadonation cadeaukaart. De organisator, Gebruiker of Klant blijft zelf aansprakelijk ingeval van illegale aanwending van de bijeengebrachte gelden, fraude of witwaspraktijken.
Enkel de rechtbanken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle betwistingen die ontstaan uit deze overeenkomst of verband houden met de verbintenissen van de partijen. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar boek VI Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek Economisch Recht
Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit.
U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://​ec​.europa​.eu/odr