Terms of service

Artikel 1 – Definities

Vooraf­gaande begrippen:

a) Organ­isator: iedere natu­urlijke of rechtsper­soon die derden oproept om gelden samen te brengen onder zijn macht met het oog op de aankoop bij een Kadopart­ner of een Kadonation cadeaukaart en daartoe vrienden, familie, collega’s, kennissen en derden oproept om een bijdrage te storten.

b) Deelnemer: persoon die gelden samen­brengt onder de macht van de organ­isator.

c) Klant: persoon die een cadeaukaart koopt.

d) Gebruiker: de organ­isator, de deelnemer of de Klant.

e) Kadonation: Kadonation stelt haar website ter beschikking om (1) het gemakke­lijk te maken om online gelden te verzamelen van vrienden, familie, collega’s, kennissen en derden in een online groep­sporte­feuille om deze gelden vervolgens te besteden bij de Kadopart­ners of (2) cadeaukaarten te verkopen van Kadonation en deze te laten inruilen voor cadeaukaarten van de Kadopart­ners.

f) Kadopart­ner: onderne­m­ing waar aankopen kunnen geschieden, hetzij tegen recht­streekse betaling door de organ­isator van de bijeenge­brachte gelden, hetzij door deze bijeenge­brachte gelden om te zetten in een cadeaukaart, hetzij door een Kadonation cadeaukaart om te zetten in een cadeaukaart van de Kadopart­ner.

g) Groepspot­je: online groep­sporte­feuille waarin gelden kunnen worden bijeenge­bracht onder macht van de organ­isator.

h) Bedenktijd: de termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn her­roepingsrecht.

i) Her­roepingsrecht: de mogelijkheid van de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

j) Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de Klant wordt gesloten in het kader van een geor­gan­iseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/​of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uit­slui­tend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor com­mu­ni­catie op afstand.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

De website www​.kadonation​.com en haar varianten zijn een initiatief van de onderne­m­ing:

Kadonation NVGor­dunakaai 619000 Gent BelgiëBTW BE0666.820.362

Je kunt ons zo bereiken:

Bellen: +32 (0)9 396 32 00

Mailen: contact@​kadonation.​com

Langskomen: Gor­dunakaai 61, 9000 Gent (kantoor)

Youtube: https://​www​.youtube​.com/​@​k​a​d​o​n​a​t​i​o​n7078

Twitter: https://​twitter​.com/​k​a​d​o​n​ation

Facebook: https://​www​.facebook​.com/​k​a​d​o​n​a​tion/

Instagram: https://​www​.instagram​.com/​k​a​d​o​n​a​t​i​o​n​_com/

Wij zijn van maandag tot vrijdag bereikbaar via chat, mail en per telefoon op het nummer +32 (0)9 396 32 00, tussen 9u en 17u. Kadonation is ingeschreven in de Kruis­punt­bank voor Onderne­min­gen onder nummer 0666.820.362, en heeft haar maatschap­pelijke zetel te Gor­dunakaai 61, 9000, Gent onder de naam KDN NV.

Ons bankreken­ingnum­mer is BE48 0689 3070 5327.

Artikel 3 – Toepas­selijkheid

Deze algemene voor­waar­den zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
De Gebruiker van Kadonation, hetzij als organ­isator, hetzij als deelnemer die gelden samen­brengt, hetzij als Klant, hetzij in welke andere hoedanigheid dan ook, erkent de algemene voor­waar­den en het pri­va­cy­beleid van Kadonation te hebben gelezen en aanvaard. Het opstarten van een groepspot­je, het bijdragen aan een groepspot­je of het kopen van een Kadonation cadeaukaart geldt als uit­drukke­lijke aan­vaard­ing van onze algemene voor­waar­den, die steeds beschik­baar zijn via de website.
De Gebruiker moet meerder­jarig en han­del­ings­bek­waam zijn. Hij dient zich te reg­istr­eren door middel van het ingeven van zijn fam­i­lien­aam, voornaam, geboorte­da­tum, nation­aliteit, en een geldig e‑mailadres. De Gebruiker zal een wachtwoord instellen bij zijn reg­is­tratie. Registeren kan ook via de face­bookac­count van de Gebruiker. Indien Kadonation vaststelt dat de Gebruiker toch niet meerder­jarig en han­del­ings­bek­waam is, kan diens bestelling alsnog geweigerd worden.
Artikel 4 – Het aanbod

De gelden die door de deelnemers worden bijeenge­bracht binnen een groepspot­je, via Kadonation, kunnen onder de macht van de organ­isator worden gespendeerd bij een Kadopart­ner, ofwel door het bijeenge­brachte bedrag – geheel of gedeel­telijk – om te zetten in een cadeaukaart van de Kadopart­ner of in een Kadonation cadeaukaart. Het is mogelijk om de bijge­brachte gelden te spenderen op ver­schil­lende tijd­stip­pen, bijver­schil­lende Kadopart­ners, tot uitputting van de groep­sporte­feuille.
Een Kadonation cadeaukaart kan door de eigenaar van de cadeaukaart via Kadonation worden omgezet in een cadeaukaart van een Kadopart­ner, geheel of gedeel­telijk, op ver­schil­lende tijd­stip­pen, bij ver­schil­lende Kadopart­ners, tot uitputting van de cadeaukaart.
Een Kadonation cadeaukaart kan nooit rech­streeks gebruikt worden bij een van onze kadopart­ners (noch online noch in een winkel). Deze zal eerst geac­tiveerd moeten zijn via onze website en dan ingeruild worden bij een van onze Kadopart­ner. Afhanke­lijk van de partner die u kiest, kan het een paar dagen duren voordat u de cadeaubon van de gekozen partner ontvangt.
Zodra hetzij (een deel van) de bijeenge­brachte gelden door de organ­isator, hetzij (een deel van) het saldo op de Kadonation cadeaukaart wordt aangewend bij een Kadopart­ner, zijn de algemene voor­waar­den van deze Kadopart­ner van toepassing, dit ondermeer inzake verzending, verzend­ingskosten en retour­voor­waar­den. Zodra hetzij (een deel van) de bijeenge­brachte gelden door de organ­isator, hetzij (een deel van) het saldo op de Kadonation cadeaukaart wordt aangewend bij een Kadopart­ner, is Kadonation niet meer ver­ant­wo­ordelijk voor het verdere verloop van de han­del­strans­ac­tie, en zal deze Kadopart­ner instaan voor de correcte afhan­del­ing van de aankoop, en bij eventuele problemen deze oplossen via haar Klanten­di­enst.
De organ­isator mag maximaal 5 groepspot­jes tegelijk­er­ti­jd beheren.
De organ­isator is ver­ant­wo­ordelijk voor de keuze van zijn doel, en dient des­geval­lend zelf rekenschap en ver­ant­wo­ord­ing af te leggen over de aanwending van de gelden aan de deelnemers die hij uitnodigde om via Kadonation gelden bijeen te brengen in een groepspot­je. In elk geval kunnen de bijeenge­brachte gelden enkel aangewend worden voor legale aankopen of aan­wendin­gen.
De deelnemers die gelden bijeen­bren­gen geven onher­roe­pelijk volmacht aan de organ­isator om de gelden geheel of gedeel­telijk te besteden bij een Kadopart­ner.
Artikel 5 – De overeenkomst

De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 4, tot stand op het moment van aan­vaard­ing door de Gebruiker, organ­isator of Klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voor­waar­den.

Artikel 6 – Her­roepin­grecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De her­roeping­ster­mi­jn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de dienst heeft gekocht. Om het her­roepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzin­nige verklaring (bijvoor­beeld schriftelijk, per post naar Gor­dunakaai 61, 9000, Gent, of e‑mail naar contact@​kadonation.​com) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruik­mak­en van het mod­elfor­muli­er voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de her­roeping­ster­mi­jn na te leven volstaat het om uw mededeling betr­e­f­fende uw uitoe­fen­ing van het her­roepingsrecht te verzenden voordat de her­roeping­ster­mi­jn is verstreken.
Gevolgen van de herroeping: Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmid­del als waarmee u de oor­spronke­lijke transactie heeft verricht, tenzij u uit­drukke­lijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terug­be­tal­ing geen kosten in rekening worden gebracht.
Uit­ges­loten van het her­roepingsrecht zijn cadeaubonnen/​vouchers die verzilverd zijn alsook geper­son­aliseerde fysieke cadeaubonnen/​vouchers. Zodra het Kadonation cadeaukaart geac­tiveerd is, is het her­roepingsrecht ook niet meer van toepassing.
Gelden die door de organ­isator worden besteed kunnen door Kadonation niet worden terugge­boekt in de groep­sporte­feuille, noch terug­be­taald worden.
Bij annulatie van een groep­scadeau kunnen de bijge­brachte gelden niet worden teruggestort. Ook wanneer het doel waarvoor een groep­scadeau is aangemaakt komt te verwijden, is er geen terug­be­tal­ing mogelijk. De organ­isator kan het groep­scadeau omzetten in ofwel een Kadonation cadeaubon ofwel een cadeaubon van de des­gewen­ste kadopart­ner.
Artikel 7 – Betal­ings­di­enst

Voor de beveilig­ing van de elek­tro­n­is­che over­schri­jvin­gen van gelden en de goede uitvoering van de betaalop­dracht­en in het algemeen zijn uit­slui­tend de financiële instellin­gen die deze over­schri­jvin­gen beheren, ver­ant­wo­ordelijk.
De Organ­isator, Klant en Gebruiker begrijpt en aanvaardt dat Kadonation niet méér verbin­tenis­sen kan aangaan dan degene die worden aangegaan door zijn verlener van betaal­dien­sten. De Gebruiker moet kennis nemen van de algemene voor­waar­den en beperkin­gen van aansprake­lijkheid die van toepassing zijn op de betaal­dien­sten die hij gebruikt. De algemene voor­waar­den van Mangopay zijn omvat in bijlage van deze algemene voor­waar­den (bijlage II).
Kadonation kan niet aansprake­lijk worden gesteld voor om het even welke schade, ongeacht of die het gevolg is van een fout, weglating, panne, disfunctie of laakbare handeling in verband met deze betaal­dien­sten die niet recht­streeks aan hem zou toe te schrijven zijn.
Kadonation kan in geen geval aansprake­lijk worden gesteld in geval van frauduleus gebruik van de betaalmid­de­len die ter beschikking worden gesteld van de Organistor, Klant of Gebruiker.
Artikel 8 – Ver­plichtin­gen van de Organ­isator en Gebruiker

De Organ­isator of Gebruiker verklaart Kadonation​.com te goeder trouw te gebruiken, conform deze Algemene Voor­waar­den en conform de toepas­selijke wettelijke of regle­men­taire bepalingen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de regel­gev­ing inzake het witwassen van geld, bescherming van de per­soon­lijke lev­enss­feer, intel­lectuele eigendom en eerlijke con­cur­ren­tie).
De Organ­isator of Gebruiker verbindt zich ertoe te handelen op geoor­loofde wijze, eerlijk en met respect voor de rechten van Kadonation, de andere Gebruikers en derden.
De Organ­isator of Gebruiker bevestigt uit­drukke­lijk dat de gegevens die hij heeft ingevoerd bij de reg­is­tratie juist en volledig zijn en verbindt er zich toe Kadonation onmid­del­lijk in kennis te stellen van iedere wijziging van deze gegevens.
Bij enige twijfel over de cor­rec­theid van de gegevens of over de identiteit van de Organ­isator of Gebruiker kan Kadonation de gegevens weerhouden en de Gebruiker tijdelijk uitsluiten in navolging van een onderzoek. Bij misbruik kan een vergoeding geëist worden voor eventueel geleden schade. Kadonation​.com is niet aansprake­lijk voor dergelijke misbruik of fraude door de Gebruiker.
Kadonation​.com bevat ver­wi­jzin­gen naar andere websites (bijvoor­beeld door middel van een hyperlink, banner of button). De Organ­isator of Gebruiker erkent dat Kadonation​.com geen invloed heeft op de inhoud en het beleid van websites van derden en dat de pri­va­cyregels en algemene voor­waar­den van des­be­tr­e­f­fende website van toepassing zijn.
De Organ­isator of Gebruiker vrijwaart Kadonation voor alle mogelijke aanspraken van derden ten gevolge van het gebruik van Kadonation​.com door de Organ­isator of Gebruiker.
Het is de Organ­isator of Gebruiker verboden:
onrecht­matige, ongeoor­loofde, verboden, racis­tis­che, xenofobe, laster­lijke, obscene, aanstoot­gevende, beledi­gende, ongepaste of dis­crim­inerende onder­w­er­pen of uit­latin­gen te versturen, op of via Kadonation​.com te plaatsen of te ver­sprei­den, om het even op welke manier;
andere Gebruikers aan te sporen om zo te handelen of zulke han­delin­gen te bevorderen;
de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imagorecht of, in het algemeen, op zijn privacy;
de intel­lectuele eigen­dom­srecht­en van andere personen en van Projecten te miskennen.
8. De Organ­isator of Gebruiker is aansprake­lijk voor ieder onderwerp dat werd verzonden naar of geplaatst op Kadonation​.com of verspreid met gebruik van middelen die tot zijn beschikking werden gesteld op Kadonation​.com en dient alle gevolgen te aanvaarden die kunnen voortvloeien uit zijn han­delin­gen of uit de han­delin­gen van personen voor wie hij instaat.

Artikel 9 – Garantie

De organ­isator verwerft als koper de garanties, rechten en vorderin­gen ten aanzien van deKadopart­ner. De organ­isator dient de Kadopart­ner alle informatie te ver­strekken nodig voor delevering de aankoop. De organ­isator zal de begun­stigde inlichten over de door hem bekomen­garanties, rechten en vorderin­gen.

Artikel 10 – Aansprake­lijkheid van Kadonation

In het kader van de via Kadonation​.com aangeboden diensten beperkt Kadonation zich ertoe de door de Organ­isator of Gebruiker ter beschikking gestelde informatie op te slaan. Kadonation kan niet aansprake­lijk worden gesteld met betrekking tot de inhoud van door de Organ­isator of Gebruiker verzonden, verspreide of op Kadonation​.com geplaatste informatie.
Kadonation oefent geen enkel algemeen toezicht uit op de door de Organ­isator of Gebruiker via Kadonation​.com verzonden, verspreide en/​of geplaatste informatie.
Kadonation is niet aansprake­lijk voor directe, indirecte, bijzondere, inci­den­tele, imma­ter­iële of gevol­gschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van Kadonation​.com met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorza­akt door:
defecten, virussen of overige onvolkomen­heden aan apparatuur en/​of software inverband met de toegang tot of het gebruik van Kadonation​.com;
het onder­schep­pen, wijzigen of het oneigen­lijk gebruik van informatie die aan Kadonation​.com of aan de Organ­isator of Gebruiker wordt gezonden;
de werking of het niet-beschik­baar zijn van Kadonation​.com;
misbruik van Kadonation​.com, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via Kadonation​.com beschik­baar wordt gesteld;
aanspraken van derden in verband met het gebruik van Kadonation​.com;
op Kadonation​.com geplaatste hyperlinks die naar andere inter­net­sites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang ver­strekken ongeoor­loofd of aanstoot­gevend is;
Artikel 11 – Geschillen

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Voor klachten over onze diensten kan je ons ten allen tijde con­tac­teren: Kadonation, Gor­dunakaai 61, 9000, Gent, contact@​kadonation.​com. Gelieve steeds het order­num­mer van uw bestelling te vermelden en duidelijk uw klacht te speci­fiëren. Binnen de 2 werkdagen heb je antwoord. Klant­tevre­den­heid is voor ons erg belangrijk! We zullen er alles aan doen om jouw klacht op te lossen. Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops​.be. Safeshops​.be zal bemiddelen tussen jou als consument en ons, indien je klacht aanvaard wordt door hen. Enkel klachten die via het klacht­en­for­muli­er op https://​www​.safeshops​.be/​n​l​/​c​o​n​s​u​m​e​r​s​c​o​m​p​l​a​ints/ worden ingediend, worden behandeld. Zo beschikt deze labe­lor­gan­isatie meteen over alle juiste gegevens om je klacht verder te behandelen.
Kadonation kan in geen geval aansprake­lijk gesteld worden voor een schade hoger dan de bijeenge­brachte gelden in een groepspot­je of de waarde van de Kadonation cadeaukaart. De organ­isator, Gebruiker of Klant blijft zelf aansprake­lijk ingeval van illegale aanwending van de bijeenge­brachte gelden, fraude of wit­wasprak­tijken.
Enkel de recht­banken van Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, zijn ter­ri­to­ri­aal bevoegd om kennis te nemen van alle betwistin­gen die ontstaan uit deze overeenkomst of verband houden met de verbin­tenis­sen van de partijen. Op alle overeenkom­sten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uit­slui­tend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische recht­banken bevoegd. Indien om redenen van inter­na­tion­aal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de inter­pre­tatie van huidige algemene voor­waar­den in de eerste plaats terugge­grepen worden naar boek VI Mark­t­prak­tijken en con­sumentenbescherming” van het Wetboek Economisch Recht
Bij buiten­gerechtelijke regeling van het geschil is de Con­sumentenom­buds­di­enst van de FOD Economie bevoegd om elke aanvraag tot buiten­gerechtelijke regeling van con­sumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gek­wal­i­ficeerde entiteit.
U kan de Con­sumentenom­buds­di­enst bereiken via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be//nl

Bij geschillen met een grensover­schri­j­dend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: http://​ec​.europa​.eu/odr