Algemene voorwaarden B2C

Algemene voorwaarden B2B

Algemene voorwaarden – B2C

Hi! 

Welkom bij Kadonation! 

Via onze website willen we jou een gemakkelijke manier bieden om cadeaubonnen te kopen of samen te leggen voor een groepscadeau. Zo wil Kadonation haar gebruikers toelaten om hét perfecte cadeau te geven. Via deze algemene voorwaarden willen we gebruikers graag informeren over de manier waarop we bij Kadonation te werk gaan. De bedoeling van dit document is transparantie verzekeren en ook proactief te antwoorden op alle vragen die je kan hebben over betaling, herroepingsrechten, enz. Kadonation vraagt haar gebruikers dan ook vriendelijk om deze algemene voorwaarden zorgvuldig te lezen en ze in gedachten te houden telkens de website of de webshop wordt gebruikt.

1. Definities


1.1. AV:
onderstaande algemene voorwaarden voor de Webshop;

1.2. Deelnemer:
iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bijdrage doet aan
een online groepscadeau.

1.3. Gebruiker:
wordt zowel de Organisator, Deelnemer als Begunstigde
bedoeld;

1.4. Kadonation:
De naamloze vennootschap (NV) Kadonation”, met maatschappelijke zetel te Gordunakaai 61, 9000 Gent, BTW BE-0666.820.362, RPR Gent, afdeling Gent;
1.5. Begunstigde: zowel (i) diegene die rechtstreeks een cadeaubon aankoopt als (ii) de begunstigde van een online groepscadeau;

1.6. Organisator:
diegene die een online groepscadeau aanmaakt en vervolgens anderen oproept om een bijdrage te doen om zo samen geld te verzamelen.

1.7. Partner(s):
de onderneming(en) waar het ingezamelde geld van een online groepscadeau of het tegoed van een cadeaubon uiteindelijk kan worden ingewisseld voor een goed, product en/​of dienst aangeboden door de Partner.

1.8. Webshop:
de collectieve term voor de website en de webshop te vinden via deze link.

2. Aanbod van Kadonation

2.1. Kadonation focust zich op twee activiteiten: 

 • Cadeaubon: Kadonation verkoopt cadeaubonnen die de Begunstigde vervolgens (gedeeltelijk) kan inwisselen/​activeren (d.m.v. het invullen op de Webshop van de code op de cadeaubon) via de Webshop voor één of meerdere cadeaubonnen van de Partners.
 • Online groepscadeau: via de Webshop kunnen de Organisator en Deelnemers makkelijk en veilig samenleggen (bv. voor een verjaardag, geboorte, pensioen, etc.) met collega’s, vrienden en/​of familie voor een Kadonation cadeaubon dan wel een cadeaubon van één van de Partners;

3. Toepassingsgebied AV

3.1. Alle commerciële relaties tussen Kadonation en de Gebruiker zijn onderworpen aan (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de specifiek tussen Kadonation en de Gebruiker gemaakte afspraken (bv. via de Webshop), (ii) deze AV en (iii) het Belgisch recht.

3.2. De AV zullen steeds beschikbaar zijn op de Webshop. Door het aanmaken van een account, aankopen van een cadeaubon of aanmaken van een groepscadeau, erkent de Gebruiker kennis genomen te hebben van de AV en deze te aanvaarden.

3.3. Zodra de Gebruiker een cadeaubon van een Partner aankoopt dan wel de cadeaubon spendeert bij een Partner (geheel of gedeeltelijk), zijn de algemene voorwaarden en/​of andere documenten van deze Partner van toepassing (o.m. wat betreft verzending, verzendingskosten en retourvoorwaarden).

4. Promoties

4.1. Promotionele acties door Kadonation, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven op de Webshop. In ieder geval kunnen deze slechts op één aankoop betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en hebben deze een persoonlijk karakter.

5. Account Webshop

5.1. Ingeval de Gebruiker ervoor kiest een account aan te maken, geldt het volgende:

 • Een account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login bestaat uit een accountnaam en een persoonlijk paswoord. De Gebruiker dient zorgvuldig om te gaan met zijn/​haar accountnaam en paswoord en deze geheim te houden.
 • De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik/​misbruik van zijn/​haar account, onafhankelijk van het feit of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. Kadonation vraagt Gebruikers om haar onmiddellijk te informeren over eventueel misbruik van accounts. Kadonation kan niet verantwoordelijk zijn voor het gebruik/​misbruik van en via de account van de Gebruiker door anderen dan de accounthouder zelf. De Gebruiker vrijwaart en stelt Kadonation volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader (met uitzondering van het geval waarin het misbruik het gevolg zou zijn van een fout van Kadonation).

6. Uitvoering overeenkomst 

6.1. Wanneer nodig, dient de Gebruiker Kadonation alle gegevens, specificaties, instructies en documenten te bezorgen die noodzakelijk zijn om de cadeaubon te personaliseren (bv. door het aanvullen van een persoonlijke boodschap op de cadeaubon, het kiezen van een lay-out, etc.). De Gebruiker houdt rekening met eventuele vertragingen wanneer dit niet tijdig zou gebeuren.

6.2. De Gebruiker moet meerderjarig en handelingsbekwaam zijn. Kadonation vertrouwt erop dat de gegevens die de Gebruiker verstrekt correct zijn en zal de juistheid en/​of volledigheid ervan niet controleren. Ingeval bepaalde gegevens vreemd, onnauwkeurig of incorrect lijken, kan Kadonation de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen met oog op een eventuele correctie.

6.3. Om ervoor te zorgen dat aankopen via de Webshop correct verwerkt worden en/​of te verzekeren dat de betaling goed werd ontvangen, zal Kadonation een bevestigingsmail bezorgen aan de Gebruiker. Kadonation vraagt Gebruikers dan ook om hun e‑mails, incl. het spam”-postvak, regelmatig te controleren en ons te contacteren mochten zij geen bevestigingsmail hebben ontvangen.

7. Online groepscadeau 

7.1. Onder de verantwoordelijkheid van een Organisator – die maximaal vijf groepscadeaus tegelijk mag beheren – kan bij Kadonation worden samengelegd voor een online groepscadeau (cf. Artikel 2.1).


7.2.
De bijeengebrachte gelden kunnen op verschillende tijdstippen en/​of bij verschillende Partners worden gespendeerd en dit tot uitputting van de groepsportefeuille. De uiteindelijke cadeaubon die wordt gegeven aan de Begunstigde, kan verschillende vormen aannemen:

 • Een cadeaubon van Kadonation;
 • Een cadeaubon van een welbepaalde Partner;
 • Meerdere cadeaubonnen van verschillende Partners

7.3. Ingeval met het online groepscadeau een cadeaubon van Kadonation werd gekocht,

 • kan deze gespendeerd worden door:
  (i)
  Deze – geheel of gedeeltelijk – om te zetten in een cadeaubon van een Partner; of
  (ii)
  Rechtstreekse betaling bij de Partner (ook mogelijk ingeval van aankoop via de webshop van de Partner).

7.4. Door het betalen van een bijdrage, kennen Deelnemers aan de Organisator een onherroepelijke volmacht toe om de groepsportefeuille geheel of gedeeltelijk te besteden overeenkomstig art. 7.2. Bovendien erkennen Gebruikers uitdrukkelijk dat:

 • Er geen herroepingsrecht bestaat voor een individuele bijdrage en gestorte gelden zodus niet aan een individuele Deelnemer kunnen worden teruggestort;
 • Gelden die door de Organisator worden besteed, niet door Kadonation kunnen worden teruggeboekt in de groepsportefeuille; en
 • Het besteden van de groepsportefeuille de uitsluitende verantwoordelijkheid is van de Organisator (en Kadonation hiervoor dus niet aansprakelijk kan worden gesteld).

7.5De Organisator en Gebruikers erkennen uitdrukkelijk dat er geen annulatie mogelijk is of herroepsrecht bestaat op het groepscadeau. Er worden bijgevolg geen gelden terugbetaald aan de Gebruikers noch de Organisator.

8. Cadeaubon

8.1. Via de Webshop kan de Gebruiker bij Kadonation een digitale of fysieke cadeaubon voor een bedrag naar keuze bestellen. Ingeval de Gebruiker opteert voor een fysieke cadeaubon, wordt deze geleverd op het door de Gebruiker gekozen adres mits betaling van een additionele leveringskost (de verschuldigde leveringskost zal steeds worden aangeduid op de Webshop).

8.2. Aangegeven leveringstermijnen zijn steeds indicatief en bij benadering. Ingeval van vertragingen, zal Kadonation hierover steeds transparant communiceren. Tenzij ingeval van opzet en/​of zware fout, kan de overschrijding van de voorziene termijnen geen aanleiding geven tot annulering of enige boete of schadevergoeding.

8.3. Iedere Cadeaubon wordt voorzien van een unieke code. De Gebruiker dient de cadeaubon (inclusief de code) steeds zorgvuldig te bewaren teneinde diefstal of verlies te vermijden.

8.4. De cadeaubon heeft geen vervaldatum en kan op elk ogenblik worden ingewisseld of geactiveerd door de Gebruiker. Let op: ingeval een cadeaubon van een Partner wordt aangekocht, kan deze mogelijks wel een vervaldatum bevatten.

8.5. De Cadeaubon kan nooit rechtstreeks gebruikt worden bij een Partner. De cadeaubon dient te worden geactiveerd via de Webshop, waarbij de Gebruiker zelf kiest bij welke Partners hij/​zij de Cadeaubon wenst in te wisselen.

8.6. Bij het inwisselen van de Cadeaubon bij een Partner zijn steeds de algemene voorwaarden van de Partner van toepassing (onder meer inzake verzendings- en retourvoorwaarden). Na de inwisseling is de Partner verantwoordelijk voor het verdere verloop van de handelstransactie en zal de Partner aldus instaan voor de correcte afhandeling van de aankoop.

8.7. Ingeval de Gebruiker nog een bepaald restbedrag overhoudt, blijft dit gelinkt aan het account van de Gebruiker. De Gebruiker kan ervoor opteren om ofwel (i) het restbedrag te spenderen door aankoop van een nieuwe/​andere cadeaubon, dan wel (ii) dit te schenken aan één van de goede doelen onder de Partners van Kadonation. Kadonation zal in geen geval een restbedrag terugbetalen (bv. via overschrijving of cash).

8.8. De Begunstigde erkent dat het niet is toegestaan om cadeaubonnen op welke wijze
ook te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor deze zijn bestemd (nl. om te
besteden bij een Partner). Bijgevolg verbindt de Begunstigde zich er uitdrukkelijk toe
de cadeaubon op zijn/​haar beurt niet verder door te verkopen.

9. Prijs en betaling

9.1. De prijzen zoals zijn inclusief BTW. Eventuele kosten voor levering zullen steeds afzonderlijk worden vermeld.

9.2. Tijdens het betalingsproces beschikt de Deelnemer over de mogelijkheid om aan te geven dat hij/​zij gekwalificeerd moet worden als onderneming.

9.3. Ingeval een cadeaubon wordt besteld (cf. art. 8), dient de Gebruiker deze integraal vooraf te betalen door middel van één van de betaalmogelijkheden zoals aangeboden op de Webshop. Van zodra de betaling effectief werd ontvangen, zal Kadonation dit via e‑mail bevestigen aan de Gebruiker.

9.4. Ingeval van online groepscadeaus (cf. art. 7), kan de Gebruiker een bijdrage naar wens storten door middel van één van de betaalmogelijkheden zoals aangeboden op de Webshop.

9.5. Voor de verwerking van online betalingen doet Kadonation beroep op een externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Gebruiker die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. Kadonation heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Gebruiker.

10. Elektronische facturatie

10.1. Door het plaatsen van een bestelling (door een professionele Gebruiker), verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door Kadonation, behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

11. Herroepingsrecht

11.1. Algemeen:

 • De Gebruiker-consument beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de aankopen via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Gebruiker het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn van 14 kalenderdagen gaat in vanaf (i) het ontvangen van de cadeaubon per e‑mail dan wel (ii) de levering.
 • De Gebruiker beschikt niet over een recht tot herroeping en onderhavige bepalingen i.v.m. het herroepingsrecht zijn niet van toepassing wanneer: (i) de Gebruiker niet de hoedanigheid van consument heeft en/​of (ii) de bestelling goederen op maat betreft (bv. fysieke cadeaubon met specifieke bedrukking) en/​of (iii) de Cadeaubon reeds verzilverd of geactiveerd werd.

11.2. Uitoefening herroepingsrecht:

 1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Gebruiker Kadonation via een ondubbelzinnige verklaring per mail (contact@​kadonation.​com) of middels het gebruik van het modelformulier voor herroeping op de hoogte stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Gebruiker zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de Gebruiker zorgvuldig omgaan met de cadeaubon. Het herroepingsrecht geldt niet ingeval de cadeaubon in gebruik genomen is of werd geregistreerd. De Gebruiker is aansprakelijk voor de waardevermindering van de cadeaubon die het gevolg is van het gebruik ervan.

11.3. Gevolgen uitoefening herroepingsrecht:

 1. Als de Gebruiker zijn bestelling tijdig herroept, zal Kadonation de Gebruiker een bevestigingsmail sturen. Vervolgens zal Kadonation aan de Gebruiker de waarde van de cadeaubon terugbetalen binnen de 14 kalenderdagen na de herroeping.
 2. Kadonation betaalt de Gebruiker terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Gebruiker de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Gebruiker uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
 3. In ieder geval zal de Gebruiker voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Kadonation mag wachten met de terugbetaling tot zij de cadeaubon heeft teruggekregen of de Gebruiker heeft aangetoond dat hij de cadeaubon heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.
 4. Ingeval de Gebruiker een fysieke cadeaubon heeft besteld, dient hij onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn besluit de bestelling te herroepen aan Kadonation heeft meegedeeld, terug te sturen. De Gebruiker is op tijd als hij de cadeaubon terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De kosten van de terugzending van de cadeaubon, alsook de andere hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot douanekosten, belastingen, BTW en bewaarkosten) komen voor rekening van de Gebruiker, tenzij anders overeengekomen.

12. Aansprakelijkheid Kadonation

12.1. De aansprakelijkheid van Kadonation is steeds beperkt tot (i) de prijs van de door Kadonation geleverde cadeaubon(nen) en (ii) in ieder geval tot de aansprakelijkheid die dwingend door de Belgische wet is opgelegd.

12.2. Kadonation zal in geen geval aansprakelijk zijn voor

 • Verlies en/​of diefstal van een cadeaubon;
 • Onrechtstreekse schade en/​of gevolgschade;
 • Schade ontstaan door verkeerde, onbetrouwbare, onvolledige of laattijdige instructies van de Gebruiker;
 • Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Gebruiker of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid;
 • Schade ten gevolge van defecten, virussen of andere onvolkomenheden aan apparatuur en/​of software in verband met de toegang tot of het gebruik van de Webshop die zijn ontstaan langs de kant van de Gebruiker;
 • Schade veroorzaakt door de werking of het niet-beschikbaar zijn van de Webshop;
 • Schade ontstaan ten gevolgde van misbruik van de Webshop, verlies van gegevens of het downloaden/​gebruiken van software die via de Webshop ter beschikking wordt gesteld; en
 • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship cf. art. 14.


12.3.
Kadonation houdt geen toezicht op en staat bijgevolg niet in voor de inhoud van de door de Gebruiker of Organisator op de Webshop geplaatste informatie.

12.4. Kadonation kan enkel aansprakelijk gesteld worden door haar rechtstreekse Gebruikers en niet door derden.

13. Overmacht/​hardship

13.1. Kadonation is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Onder overmacht of hardship wordt verstaan: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van Kadonation de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop Kadonation beroep doet, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, dreiging en/​of daden van terreur, en epidemieën of pandemieën).

13.2. Voormelde situaties geven Kadonation het recht de herziening en/​of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Gebruiker, zonder dat Kadonation enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.
Indien de situatie van overmacht en/​of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen.

14. Intellectuele rechten

14.1. Kadonation garandeert te beschikken over de nodige intellectuele rechten/​licenties/​etc. voor het aanbieden van haar producten.

14.2. Gebruikers zullen de merken of andere identificatiemiddelen op cadeaubonnen niet wijzigen, verwijderen of manipuleren.

15. Persoonsgegevens

15.1. De verwerking van persoonsgegevens door Kadonation betreffende een (potentiële) Gebruiker vindt plaats conform de privacyverklaring van Kadonation, dewelke kan geconsulteerd worden op de Webshop. In dit kader, treedt Kadonation op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Kadonation verzamelt, alsook over de wijze waarop Kadonation deze gebruikt en verwerkt.

15.2. Door een bestelling te plaatsen via de Webshop dan wel een bijdrage te doen aan een online groepscadeau, erkent de Gebruiker kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

16. Slotbepalingen

16.1. Het (herhaaldelijk) niet toepassen door Kadonation van enig recht, kan slechts worden beschouwd al het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt Kadonation niet het recht dit later in te roepen.

16.2. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze AV of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/​of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen Kadonation en de Gebruiker onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze AV. Komen Kadonation en de Gebruiker niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

16.3. Kadonation kan haar AV op ieder moment aanpassen of wijzigen na voorafgaande kennisgeving aan de Gebruiker. De laatste versie van de AV wordt steeds gepubliceerd op de Webshop, waarbij de datum steeds bovenaan zal worden aangeduid.

16.4. Deze AV doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Gebruiker worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

17. Geschillen en klachten

17.1. Kadonation doet haar uiterste best om ervoor te zorgen dat de Gebruiker tevreden is. Ingeval een Gebruiker toch een klacht heeft, kan deze Kadonation te allen tijde contacteren per e‑mail via contact@​kadonation.​com. De Gebruiker dient hierbij de klacht duidelijk specifiëren. Kadonation streeft ernaar om binnen de 2 werkdagen (i.e. van maandag t.e.m. vrijdag) na het ontvangen van de klacht te antwoorden.

17.2. Ingeval de Gebruiker niet tevreden is met de door Kadonation voorgestelde oplossing, kan deze steeds

 • Terecht bij de Consumentenombudsdienst van de FOD Economie, die bevoegd is om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Gebruiker kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link.
 • Ingeval van een geschil met een grensoverschrijdend karakter, beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link.

17.3. Het Belgisch recht is van toepassing. Geschillen behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken aangewezen door artikel 624 Ger. W.

18. Taal

18.1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Gebruiker dat de taal van deze AV eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met Kadonation.

18.2. De oorspronkelijke taal van deze AV is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Gebruiker toe.

Algemene voorwaarden – B2B

1. Definities

1.1. Overeenkomst: de verzamelnaam voor alle afspraken met betrekking tot de Producten, Diensten en/​of het Platform tussen de Klant en Kadonation. De Overeenkomst bestaat uit (i) de Kaderovereenkomst (indien van toepassing); (ii) de Aankooporders bevestigd door Kadonation; en, (iii) deze Voorwaarden;

1.2. Werkdag: Elke dag – andere dan zaterdag, zondag of wettelijke feestdag in België;

1.3. Klant: elke professionele entiteit die toegang heeft tot het Platform, Producten aankoopt en/​of Diensten afneemt van Kadonation;

1.4. Eindgebruiker: elk individu dat toelating krijgt van de Klant om toegang te hebben tot het Platform en er gebruik van te maken namens de Klant;

1.5. Kaderovereenkomst: een overeenkomst die bijkomende voorwaarden bevat, overeengekomen tussen de Klant en Kadonation met betrekking tot de aankoop van Producten, Diensten en/​of het Platform voor een bepaalde periode;

1.6. Aankooporder: Een aanvraag van de Klant voor Producten en/​of Diensten gedocumenteerd in het Platform. De aanvraag kan verstuurd worden (i) ofwel rechtstreeks via het Platform of (ii) naar Kadonation die de aanvraag namens de Klant op het Platform registreert;

1.7. Platform: de webshop van Kadonation of het Kadonation Select platform, waar de Klant (i) Producten en/​of Diensten kan aankopen, (ii) Eindgebruikers en hun rol kan creëren en beheren, (iii) toegang krijgt tot informatieve documentatie met betrekking tot de Producten en/​of Diensten, en (iv) toegang krijgt tot de helpdesk;

1.8. Diensten: Alle diensten verleend door Kadonation voor de Klant in verband met de Producten en/​of het Platform, zoals, doch niet beperkt tot het ontwerpen van (semi) op maat ontworpen kaarten/​hoezen/​dozen en (semi) op maat ontworpen landing pages;

1.9. Kadonation: De naamloze vennootschap (NV) KADONATION”, vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Gordunakaai 61, 9000 Gent, België, BTW nummer BE-0666.820.362;

1.10. Producten: Alle producten aangeboden door Kadonation en gekocht door de Klant via een Aankooporder;

1.11. Credits: de credits, aangeboden door Kadonation en verworven door middel van aankoop ervan of via promo-acties, die kunnen worden ingezet voor de aankoop van de Producten en Diensten via het Platform;

1.12. Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden, de Acceptable Use Policy en de Data Processing Policy;

1.13. Website: https://​www​.kadonation​.com.

2. Toepassingsgebied van de Voorwaarden

2.1. Behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen (bv. in de Kaderovereenkomst), worden de aanbieding, verkoop en levering van alle Producten en/​of Diensten door Kadonation beheerst door onderhavige Voorwaarden. De Voorwaarden hebben altijd voorrang op de voorwaarden van de Klant, die niet afdwingbaar zijn ten aanzien van Kadonation, zelfs wanneer de Klant (later) stelt dat dit de enige geldige voorwaarden zijn. Wanneer uitdrukkelijk en schriftelijk voorrang gegeven wordt aan de voorwaarden van de Klant, blijven de volgende Voorwaarden aanvullend gelden. De Voorwaarden zijn van toepassing op de volledige (contractuele) verhouding tussen de Partijen, inclusief individuele bestellingen of contracten voor specifieke Producten en/​of Diensten.

2.2. Alle verrichtingen tussen Kadonation en de Klant worden beheerst door (in dalende hiërarchische orde waarbij de volgende van toepassing is bij ontstentenis of niet-toepassing van de vorige): (i) de Kaderovereenkomst; (ii) de Aankooporders, (iii) de Voorwaarden, en; (iv) de Belgische wetgeving.

3. Aankooporder

3.1. Alle voorstellen en offertes van Kadonation, mondeling of schriftelijk: (i) zijn niet bindend, (ii) bieden slechts een indicatie van het Platform, de Producten, de Diensten en de kosten, en (iii) zullen verder onderhandeld worden tussen Kadonation en de Klant. Tijdens deze onderhandelingen zal het voorstel of de offerte voortdurend evolueren. Alle wijzigingen van een voorstel of offerte maken de vorige versie ongeldig.

3.2. Het gewicht, de afmetingen, de capaciteit en andere gegevens zoals vermeld op het Platform of de Website zijn slechts bedoeld als benaderingen. Deze gegevens zijn enkel bindend voor Kadonation voor zover dit uitdrukkelijk is vermeld.

3.3. De Klant is verantwoordelijk voor de juistheid van een ingediend Aankooporder. Een overeenkomst komt slechts tot stand na schriftelijke of elektronische bevestiging van het Aankooporder door Kadonation, dan wel door begin van uitvoering van het Aankooporder door Kadonation. Na bevestiging van het Aankooporder is het aldus niet mogelijk voor de Klant om deze nog aan te passen, tenzij Kadonation hiermee expliciet en schriftelijk akkoord gaat. Indien mogelijk en voor zoverre dit redelijkerwijze kan verwacht worden, zal Kadonation met betrekking tot cadeaubonnen afwijkingen van het aantal Producten/​en of Diensten toestaan tot ten hoogste 10%. De Klant is ook verantwoordelijk voor het verstrekken aan Kadonation van alle nodige informatie met betrekking tot de Producten en/​of Diensten, binnen een redelijke termijn om Kadonation in staat te stellen alle individuele contracten overeenkomstig haar Voorwaarden uit te voeren (bv. gevraagd type ontwerp op maat).

3.4. Kadonation zal naar eigen goeddunken een beroep doen op onderaannemers voor de goede uitvoering van het Aankooporder.

4. Annulering

4.1. Na het sluiten van de overeenkomst kan de klant het aankooporder niet (geheel of gedeeltelijk) annuleren, tenzij het Aankooporder de bestelling van cadeaubonnen betreft.

4.2. Indien het Aankooporder de bestellingen van cadeaubonnen betreft kan de Klant enkel annuleren voor de start van de productie. Hierbij bedraagt de annulatiekost 100% van het totale bedrag van de kosten (excl. btw en de voucherwaarde) van de geannuleerde Overeenkomst, met een minimum van 100,00 EUR.

4.3Deze regeling is ook van toepassing wanneer Kadonation het Aankooporder annuleert wegens een tekortkoming in hoofde van de Klant.

4.4Niet-ingewisselde geschenken, zoals niet-geactiveerde cadeaubonnen, kunnen niet worden terugbetaald tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Dergelijke afwijkende afspraken zijn slechts geldig voor een maximale periode van één (1) jaar en zijn uitsluitend van toepassing op cadeaubonnen met een beperkte levensduur.

5. Aankoop van het Product

5.1. Levering

 1. Kadonation levert de Producten aan de Klant op de wijze zoals overeenkomen in de Overeenkomst. Het verwachte tijdstip van levering van de Producten is vermeld op het Platform maar dit is enkel bij benadering en geenszins bindend. Het overschrijden van de geplande levertermijn geeft geen aanleiding tot boetes, schadevergoedingen, vervanging of beëindiging van de Overeenkomst ten nadele van Kadonation.

 2. De verkoop en levering van de Producten door Kadonation onder de Overeenkomst gebeurt Delivery At Place” (DAP) op de plaats van de Klant of enige andere aangeduide plaats (Incoterms 2020 of equivalent onder toekomstige regels). Het bovenstaande is ook van toepassing wanneer levering gebeurt door Kadonation in welk geval Kadonation optreedt in opdracht van de Klant.

 3. Wanneer de Klant de bestelling bij de levering weigert of niet de nodige hulp verleent om de levering vlot te laten verlopen op het aangeduide adres, heeft Kadonation het recht om – op kosten en risico van de Klant – alle nodige maatregelen desbetreffend te nemen.

 4. Alle immateriële Producten (bv. elektronische cadeaubonnen) worden geacht te zijn geleverd zodra deze beschikbaar zijn voor de Klant via het Platform of enig ander overeengekomen elektronisch medium.

 5. De Klant is verantwoordelijk om het juiste bezorgadres op te geven en ervoor te zorgen dat de bezorging van de Producten op dit adres mogelijk is. Indien de Producten niet kunnen worden geleverd (zonder dat dit het gevolg is van enige tekortkoming in hoofde van Kadonation) zal de Klant instaan voor de eventuele kosten en schade.

 6. De verzendkosten van het terugzenden van het product zijn steeds voor eigen rekening.

5.2. Eigendomsvoorbehoud

 1. Kadonation behoudt zich het eigendomsrecht van alle Producten voor die aan de Klant geleverd zijn zolang de Klant niet de volledige prijs, kosten, interesten en andere toebehoren met betrekking tot de aankoop van de Producten betaald heeft.

5.3. Non-conformiteit en zichtbare gebreken:

 1. De Klant moet de conformiteit van de Producten controleren op het ogenblik van de levering. Wanneer het Product een zichtbaar/​materieel gebrek vertoont, moet de Klant onmiddellijk (en uiterlijk binnen de twee (2) Werkdagen na levering) Kadonation in kennis stellen van de non-conformiteit en/​of het zichtbaar gebrek – op risico van verval – via e‑mail, op volgend adres: business@​kadonation.​com. De Klant dient de Producten die zichtbare gebreken vertonen voor inspectie ter beschikking te houden van Kadonation.

 2. Wanneer het Product gebaseerd is op een ontwerp op maat (cf. Artikel 6.2.), aanvaardt de Klant dat kleine variaties (bv. wat de kleur betreft) tussen het Product en het monster/“proof of concept” niet beschouwd worden als een gebrek of non-conformiteit.

5.4. Verborgen gebreken

 1. De Klant moet Kadonation in kennis stellen van alle verborgen gebreken door het versturen van een e‑mail naar business@​kadonation.​com niet later dan twee (2) Werkdagen nadat het werd of zou moeten vastgesteld zijn en uiterlijk binnen de twaalf (12) maanden na levering, op risico van verval.

 2. Op straffe van afwijzing van de klacht, moet de Klant:
  - Aantonen dat hij de Producten onmiddellijk na vaststelling van het verborgen gebrek niet meer heeft gebruikt;
  - Aantonen dat het gebrek niet het gevolg was van een poging tot witwassen van geld en/​of fraude met creditcards met de Producten;
  - Aantonen dat hij de Producten heeft gebruikt overeenkomstig de documentatie die beschikbaar is op het Platform, de Website en/​of de Producten; en
  - Kadonation zoveel mogelijk bijstand verlenen bij het onderzoek van de klacht.

 3. Kadonation zal de Producten controleren en onderzoeken en de klacht onderzoeken binnen tien (10) Werkdagen na ontvangst van (een monster van) het gebrekkige Product. De kosten van dit onderzoek worden alleen gedragen door Kadonation voor zover de aanspraak op het gebrek legitiem wordt bevonden. Wanneer geoordeeld wordt dat de klacht niet gerechtvaardigd is, dient de Klant alle kosten van het onderzoek terug te betalen.

 4. Kadonation is niet aansprakelijk voor en waarborgt geenszins gebreken veroorzaakt door:
  - Normale slijtage, onjuiste/​ongepaste behandeling of onderhoud, externe invloeden, overmacht en/​of hardship;
  - Een handeling van de Klant of een derde, ongeacht of dit gebeurd is door een fout of wegens nalatigheid.

 5. Kadonation dient zich voorafgaandelijk schriftelijk akkoord te verklaren met de fysieke terugzending van de gebrekkige Producten. Bij ontstentenis van dergelijk akkoord zullen alle terugzendingen geweigerd worden en alle daarmee gepaard gaande kosten zullen door de Klant worden gedragen.

6. Verstrekken van Diensten

6.1. De Diensten

 1. Alle verplichtingen van Kadonation met betrekking tot haar Diensten worden geacht een middelenverbintenis te zijn. Bijgevolg levert Kadonation de Diensten altijd met de nodige zorgvuldigheid, met de juiste zorg en te goeder trouw en voert ze uit naar begrip, vaardigheid, inzicht en vermogen zoals redelijkerwijs verwacht mag worden van een professional met ervaring in diensten van een vergelijkbare reikwijdte, complexiteit en omvang. Kadonation waarborgt echter geen resultaat.
 2. Het Platform van Kadonation wordt aangeboden aan de Klant AS-IS”. Alle verplichtingen van Kadonation met betrekking tot het Platform zijn een minimale middelenverbintenis aangezien deze Diensten aan de Klant aangeboden worden zonder bijkomende kosten.

 3. Alle klachten met betrekking tot de Diensten van Kadonation moeten schriftelijk voorgelegd worden aan Kadonation binnen een termijn van twee (2) Werkdagen na vaststelling van het probleem door de Klant en uiterlijk binnen één (1) maand na uitvoering van de Diensten. Klachten moeten altijd bij Kadonation ingediend worden via e‑mail naar business@​kadonation.​com, met een beschrijving van de Diensten en een uitvoerige verantwoording van de klacht. Bij ontstentenis van een gedetailleerde en/​of tijdig ingediende klacht wordt de Klant geacht de Diensten onherroepelijk aanvaard te hebben.

 4. Nadat de Klant enig gebrek of probleem heeft vastgesteld, moet hij het gebruik van de Diensten onmiddellijk stopzetten en alle redelijke inspanningen leveren – of doen leveren – om (verdere) schade te vermijden.

 5. De Klant draagt alle kosten als gevolg van niet gerechtvaardigde klachten.

6.2. Ontwerp op maat

 1. Kadonation zal een monster/​proof of concept van het ontwerp op maat bezorgen (bv. kaarten, hoezen, dozen of webpagina’s) aan de Klant wanneer zulks in de Overeenkomst overeengekomen werd. De Klant moet een schriftelijke bevestiging sturen naar Kadonation met het monster/​proof of concept uiterlijk binnen vijftien (15) Werkdagen voor de gevraagde leveringsdatum. Wijzigingen of weigeringen moeten schriftelijk en goed onderbouwd gebeuren.

 2. De Klant moet aan Kadonation alle informatie/​documentatie bezorgen (zoals onder andere, doch niet beperkt tot, logo’s, vroegere ontwerpen, kleurenschema’s en berichten) en ondersteuning (noodzakelijk geacht door Kadonation) nodig voor de levering van de Diensten of de vervaardiging van de Producten. Kadonation is niet verplicht de nauwkeurigheid na te gaan van de informatie/​documentatie verstrekt door de Klant.

 3. Wanneer de Klant Diensten vraagt in verband met ontwerp op maat zal Kadonation niet starten met de vervaardiging van de Producten nadat zij alle informatie, ondersteuning en/​of goedkeuringen van de Klant hebben ontvangen.

7. Platform

7.1. Kadonation geeft aan de Klant een gratis, persoonlijk, beperkt, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht van toegang- en gebruik van het Platform, tenzij anders werd overeengekomen.

7.2. De Klant heeft toegang tot het Platform en mag er gebruik van maken overeenkomstig de Voorwaarden en zal zijn uiterste best doen om elke niet-toegestane toegang of gebruik van het Platform te verhinderen of beëindigen. Wanneer de Klant dergelijke niet-toegestane toegang of gebruik vaststelt, brengt hij Kadonation daarvan onmiddellijk op de hoogte die het recht heeft om alle nodige of nuttige maatregelen te nemen om dergelijke toegang en/​of gebruik recht te zetten.

7.3. Wanneer er problemen zijn met de beschikbaarheid van het Platform verbindt Kadonation zich ertoe haar uiterste best te doen om dit zo snel als redelijkerwijs mogelijk op te lossen zonder daarbij enige garantie te verlenen. In ieder geval en indien van toepassing zal Kadonation soeverein beslissen wat hier een passende oplossing is voor haar Klanten.

7.4. Kadonation zorgt regelmatig voor het onderhoud en de updates van het Platform. Kadonation streeft er om de impact op de beschikbaarheid van het Platform te minimaliseren door het uitvoeren van de onderhoudsactiviteiten en updates buiten de werktijden (09:0017:00 CET +1) maar sluit hieromtrent geen stilstand uit.

7.5. Alle documentatie van het Platform met betrekking tot wetgeving, regelgeving, enz. met betrekking tot het gebruik van de Producten en/​of Diensten is louter informatief.

8. Credits

8.1. Kadonation biedt Credits aan die ingezet kunnen worden voor de aankoop van Producten en Diensten via het Platform.

8.2. Deze Credits hebben een geldigheidsduur van drie (3) jaar, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Credits werden verkregen door een promo-actie, geldt een geldigheidsduur van 6 (zes) maanden, tenzij anders vermeld in de actievoorwaarden.

8.3. De Credits kunnen niet worden terugbetaald en mogen zonder schriftelijke toestemming van Kadonation niet worden overgedragen aan derden.

8.4. BTW wordt pas toegepast op het ogenblik van de aankoop van de Producten en/​of Diensten. Terugbetalingen van bestellingen die zijn betaald met Credits worden altijd terug uitgekeerd in de vorm van Credits, ongeacht de reden voor de terugbetaling.

9. Prijzen 

9.1. De prijs van de Producten en/​of Diensten is de prijs zoals vermeld op het Platform, voor zover van toepassing. Prijsberekeningen of offertes zijn louter indicatief en niet bindend tot het ogenblik waarop zij door Kadonation formeel zijn aanvaard. In geen geval zijn Prijzen bevestigd door Kadonation voor een bestelling bindend voor latere bestellingen.

9.2. In de prijzen zijn geen kosten voor vervoer, laden of lossen, verzekering, verpakking, btw, heffingen, in- en uitvoerrechten, enz. (indien van toepassing) inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

9.3. Kadonation kan te allen tijde de prijzen van de Producten op het Platform aanpassen.

9.4. Wanneer de leveringstermijn, de plaats of de omstandigheden van levering wijzigen op vraag van de Klant of wanneer de Klant desbetreffend verkeerde informatie verstrekt heeft, heeft Kadonation recht op vergoeding van de bijkomende kosten die dit heeft veroorzaakt.

9.5. Wanneer in de periode na het afsluiten van de Overeenkomst en voor de levering van de Producten, de prijzen (gebaseerd op de op dat ogenblik geldende arbeidskosten, sociale lasten en heffingen van de overheid, transport- en verzekeringskosten, grondstoffenprijzen, kosten van materialen en onderdelen, wisselkoersen en/​of andere kosten) stijgen of dalen voor een of meer van deze prijsfactoren, behoudt Kadonation zich het recht voor om haar prijzen overeenkomstig aan te passen, overeenkomstig de wettelijke toegestane normen.

10. Betaling 

10.1. De facturen van Kadonation dienen betaald te worden op de door Kadonation opgegeven bankrekening, uiterlijk op de vervaldatum vermeld op de betreffende facturen. Een factuur is betaald bij ontvangst van het volledige bedrag vermeld op de factuur op de door Kadonation opgegeven bankrekening, zoals vermeld op de factuur. Alle kosten – behalve wanneer anders bepaald in de Overeenkomst – zijn exclusief btw of andere heffingen of belastingen.

10.2. Alle facturen van Kadonation moeten betaald worden in de opgegeven munteenheid. Bij betaling in een andere munteenheid wordt de omzetting berekend rekening houdend met de hoogste koers, zijnde de koers op factuurdatum of op datum van betaling. Alle bank- en wisselkoerskosten verbonden aan het innen van het bedrag, zijn ten laste van de Klant.

10.3. Door het bestellen van de Producten en/​of Diensten stemt de Klant in met elektronische facturering door Kadonation.

10.4. Afhankelijk van het type Product en het totaalbedrag van het Aankooporder behoudt Kadonation zich het recht voor om een voorschot tot 50% van het totale factuurbedrag te verzoeken aan de Klant. Voor op maat gemaakte Producten behoudt Kadonation zich het recht voor om een volledige betaling van de verkoopprijs te verzoeken vooraleer de productie van start gaat. Deze bedragen worden gefactureerd op het ogenblik dat de offerte door de Klant wordt ondertekend of wanneer de Klant de bestelling heeft geplaatst via het Platform, waarbij een betalingstermijn van 14 kalenderdagen geldt.

10.5. In het kader van fraudepreventie behoudt Kadonation zich het recht voor om credit checks uit te voeren en de productie van de bestelde Producten pas te starten nadat de volledige betaling is ontvangen, indien zij dit nodig acht.

10.6. Wanneer de Klant op de vervaldatum een factuur niet volledig heeft betaald of enig bedrag verschuldigd is aan Kadonation op grond van een Overeenkomst tussen de partijen en/​of deze Voorwaarden, dan:
-is de Klant een interest van 10% per jaar verschuldigd op de achterstallige bedragen (behalve wanneer de wettelijke interestvoet hoger is; in dit geval wordt deze interestvoet toegepast). Deze interest groeit dagelijks aan vanaf de datum van opeisbaarheid tot de datum van betaling van de verschuldigde bedragen. De Klant betaalt de interest samen met de verschuldigde bedragen; en
-de Klant betaalt aan Kadonation 10% van het uitstaande saldo, met een minimum van 250,00 EUR als schadevergoeding voor o.a. de kosten verbonden aan de inning van de verschuldigde bedragen en de nadelige gevolgen op de cash flow van Kadonation. De partijen bevestigen dat dit bedrag een werkelijke raming is van het verlies voor Kadonation. Dit alles onverminderd het recht van Kadonation om een hogere schade aan te tonen en te claimen.

10.7. Door laattijdige, onvolledige of niet-betaling van een vervallen factuur worden alle andere facturen, waarvoor een specifieke afbetalingstermijn overeengekomen werd, onmiddellijk opeisbaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling. Interesten voor laattijdige betaling zijn verschuldigd vanaf het ogenblik waarop niet-vervallen facturen opeisbaar zijn. Een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn overeenkomstig Artikel 10.6 (paragraaf twee). Gedeeltelijke betalingen worden eerst aangerekend op verschuldigde interesten, schadevergoedingen en mogelijke kosten en pas nadien op onbetaalde facturen.

10.8. Kadonation is gerechtigd alle verplichtingen met betrekking tot de Kaderovereenkomst of andere lopende Aankooporders te schorsen of uit te stellen wanneer de Klant niet voldaan heeft aan bepaalde betaalvoorwaarden of andere verplichtingen.

10.9. Facturen die niet aangetekend betwist worden binnen acht dagen na de uitgifte ervan, worden geacht aanvaard te zijn.

10.10Door Kadonation aangeboden promotionele geschenken zullen ongeacht hun vorm (zoals onder meer tariefverlagingen en kortingen) alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de richtlijnen en voorwaarden die ter zake uitdrukkelijk werden bepaald. De Klant erkent dat zulke promotionele geschenken (i) niet cumulatief en (ii) per definitie persoonsgebonden zijn en (iii) nooit een impliciet recht hierop kunnen inhouden.

11. Aansprakelijkheid 

11.1. De aansprakelijkheid van Kadonation zal steeds beoordeeld worden in het licht van een middelenverbintenis waartoe Kadonation zich verbonden heeft. De aansprakelijkheid van Kadonation is in ieder geval beperkt tot de wettelijk verplichte aansprakelijkheid.

11.2. De aansprakelijkheid van Kadonation voor de Producten is beperkt tot de factuurwaarde van de Producten geleverd door Kadonation aan de Klant en het is Kadonation die (soeverein) beslist (i) het Product te vervangen of (ii) het factuurbedrag van het Product te crediteren.

11.3. Wanneer de verstrekte Diensten gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Kadonation beperkt – naar de soevereine beoordeling en mening van Kadonation – tot de (nieuwe) uitvoering van de ontbrekende of ontoereikende Diensten. Wanneer de (nieuwe) uitvoering van de Diensten niet (of niet meer) mogelijk of redelijk is, heeft de Klant recht op vergoeding van de geleden schade.

11.4. Kadonation kan geen vordering van de Klant aanvaarden tot vergoeding van:

 • Gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt werden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze veroorzaakt werd door een fout, nalatigheid of onzorgvuldigheid;
 • Schade veroorzaakt door een onjuist of slecht gebruik van het Product en/​of de Diensten;
 • Schade veroorzaakt door gebruik te maken van de Producten en/​of Diensten op een wijze die niet verenigbaar is met de wetten en/​of reglementen die van toepassing zijn op het specifieke gebruik van de Producten en/​of Diensten;
 • Schade veroorzaakt door beslissingen van de Klant gebaseerd op het gebruik van de documentatie die beschikbaar is op het Platform;
 • Schade veroorzaakt door verder gebruik of toepassing door de Klant nadat een probleem vastgesteld werd;
 • Schade veroorzaakt door overmacht of hardship, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 12; en,
 • Indirecte schade en gevolgschade zoals, maar niet beperkt tot, winstderving, inkomstenverlies, verlies veroorzaakt door bedrijfsonderbreking, schade aan derden.

11.5. De Klant is verantwoordelijk voor het gebruik dat zijn Eindgebruikers maken van de Producten en/​of de Diensten, inclusief maar niet beperkt tot het correct en legaal gebruik van het Platform.

11.6. De Klant zal Kadonation vrijwaren voor alle aanspraken van derden ontstaan uit het foutief of onwettig gebruik van de Producten en/​of de Diensten door de Klant of zijn Eindgebruikers. De Klant zal alle schade vergoeden zoals schadevergoedingen of gerechtskosten (inclusief redelijke erelonen van advocaten) op voorwaarde dat Kadonation de Klant onmiddellijk in kennis gesteld heeft van iedere vordering die eruit voortvloeit.

12. Overmacht & Hardship

12.1. De volgende omstandigheden worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle redelijkerwijs op het ogenblik dat de Overeenkomst werd gesloten onvoorzienbare en onvermijdbare omstandigheden die (i) Kadonation in de onmogelijkheid stellen de Overeenkomst uit te voeren of (ii) de uitvoering van de Overeenkomst moeilijker maken dan normaal verwacht werd (financieel of anderszins). Bijvoorbeeld (maar niet beperkt tot): natuurrampen, oorlog, (dreiging van) terrorisme, stakingen, lock-out, ziektes, pandemieën, tekort aan personeel, organisatorische omstandigheden, inbeslagname, brand, breuk van machines en/​of gereedschap, schaarste van (grond) stoffen, faillissement of vertragingen bij de leveranciers of onderaannemers.

12.2. Gevallen van overmacht of hardship geven aan Kadonation het recht om, naar het oordeel van Kadonation ofwel (i) tijdelijk de uitvoering van haar verbintenissen te schorsen; ofwel (ii) de contractuele bepalingen te herzien (inclusief de bepalingen met betrekking tot termijnen, uitvoeringstermijnen en kosten); ofwel (iii) de Overeenkomst te beëindigen aan de hand van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder dat Kadonation aansprakelijk is voor enige schade.

12.3. Een situatie van overmacht die langer dan drie (3) maanden aanhoudt, geeft de Klant het recht om de Overeenkomst met onmiddellijke uitwerking te beëindigen door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan Kadonation, zonder enige gerechtelijke tussenkomst of aansprakelijkheid in hoofde van Kadonation.

12.4. De Klant dient steeds alle kosten te betalen voor Diensten en Producten die reeds uitgevoerd, resp. geleverd zijn op de datum van schorsing, herziening of beëindiging evenals alle kosten gemaakt of nog te maken door Kadonation als gevolg van de schorsing, herziening of beëindiging.

13. Vertrouwelijkheid

13.1. Alle informatie die als vertrouwelijk aangemerkt is of redelijkerwijs als vertrouwelijk moet aangemerkt worden en die door Kadonation bekend gemaakt wordt aan de Klant voor het afsluiten van de Overeenkomst en tijdens de uitvoering ervan, dient door de Klant vertrouwelijk gehouden te worden.

13.2. De Klant zal:

 • De vertrouwelijke informatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de samenwerking tussen Kadonation en de Klant gebruiken, reproduceren of toewijzen;
 • Eender welke vertrouwelijke informatie niet (door derden laten) reverse-engineeren, deassembleren of decompileren;
 • Geen commercieel voordeel uit de vertrouwelijke informatie halen;

13.3. Deze vertrouwelijkheidsverplichting is van toepassing gedurende de samenwerking tussen Kadonation en de Klant en zal ook na de beëindiging van de samenwerking, om welke reden dan ook, onverminderd van kracht blijven gedurende een bijkomende periode van vijf (5) jaar.

13.4. Kadonation zal op elk moment de enige eigenaar van haar vertrouwelijke informatie blijven. Tenzij ter zake uitdrukkelijk anders bepaald in onderhavige Voorwaarden, zal niets in deze Voorwaarden of de relatie tussen de partijen de Klant enige rechten op of belangen in de vertrouwelijke informatie toekennen en zullen er door deze Voorwaarden evenmin enige impliciete licenties toegekend worden.

13.5. Deze vertrouwelijkheidsverplichting zal echter in geen geval inhouden dat Kadonation geen recht zal hebben op het gebruik en/​of de commercialisering van eender welke van de Klant ontvangen ideeën, input of feedback die gebruikt kunnen worden om de Producten en/​of Diensten te verbeteren en/​of uit te breiden.

14. Intellectuele eigendomsrechten

14.1. Alle inschrijvingen van de handelsnaam/​het handelsmerk Kadonation of enige andere handelsnaam/​handelsmerk met daarin de naam Kadonation, of waaronder de Producten en/​of Diensten verkocht worden, gebeuren in naam van Kadonation. De Klant zal geen gebruik maken van de bedrijfsnaam van Kadonation, van de namen van de Producten en/​of Diensten van Kadonation en/​of de handelsmerken van de Producten en/​of Diensten van Kadonation als deel van de naam van de Klant of op enige wijze waardoor er een verkeerde voorstelling kan zijn van de verhouding tussen de Klant en Kadonation. De Klant zal de merknamen, handelsmerken of andere wijzen van identificatie op de Producten en/​of Diensten niet wijzigen, verwijderen of verknoeien.

14.2. De Klant verleent een licentie aan Kadonation op alle intellectuele eigendomsrechten die nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst (zoals, doch niet beperkt tot, de informatie/​documentatie nodig voor de ontwikkeling van ontwerpen op maat voor de Klant).

14.3. De Klant bevestigt dat de informatie/​documentatie verstrekt aan Kadonation met betrekking tot ontwerpen op maat (cf. Artikel 6.2.) geen inbreuk vormt op de eigendomsrechten van een derde en de Klant vrijwaart Kadonation tegen alle vorderingen desbetreffend.

14.4. De Klant verklaart uitdrukkelijk dat Kadonation eigenaar is en blijft van alle (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot de Producten, Diensten en het Platform (inclusief alle ontwerpen op maat, kopieën, wijzigingen, uitbreidingen en afgeleiden ervan).

14.5. De Klant geeft uitdrukkelijk toelating aan Kadonation om de naam van de Klant te gebruiken en/​of als referentie te vermelden voor publiciteitsdoeleinden, zoals bij publicaties op de Website. Desbetreffend geeft de Klant ook toelating aan Kadonation om de naam, het handelsmerk, logo, enz. van de Klant te gebruiken. Bovendien zal Kadonation de Klant hierover informeren aan het begin van de Overeenkomst en zich onthouden van elke publicatie indien de Klant zich hiertegen schriftelijk verzet.

15. Privacy

15.1. Kadonation als verwerkingsverantwoordelijke

 1. De inzameling door Kadonation van persoonsgegevens over de (potentiële) Klant en/​of diens personeel/​medewerkers zal gebeuren in overeenstemming met de bepalingen van de privacyverklaring van Kadonation. In een dergelijke situatie treedt Kadonation op als verwerkingsverantwoordelijke. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die Kadonation verzamelt, alsook over de wijze waarop Kadonation deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt. De privacyverklaring van Kadonation is terug te vinden via deze link. 

 2. Door de Producten/​Diensten te bestellen en/​of een overeenkomst met Kadonation te sluiten, erkent de Klant dat hij de Privacyverklaring heeft gelezen en deze aanvaardt.

15.2. Kadonation als verwerker

 1. De Klant erkent dat – wat de verwerking van alle gegevens van de Klant en/​of zijn Eindgebruiker die op het Platform ingegeven en geüpload zijn – hij zal optreden als verwerkingsverantwoordelijke en Kadonation als verwerker. Alle regelingen die er in dit opzicht tussen de respectieve partijen gesloten worden, zullen uitsluitend beheerst worden door de Data Processing Policy.

 2. De Klant bevestigt uitdrukkelijk dat hij door het Platform te gebruiken, Producten te bestellen en/​of een Overeenkomst te sluiten met Kadonation, de dataprocessing policy volledig gelezen en aanvaard heeft.

16. Wijzigingen van de Voorwaarden

16.1Kadonation behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden, de offerte en de samenstelling van haar Diensten en/​of Producten te allen tijde te wijzigen. Nieuwe of gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing vanaf de dertigste 30ste) dag na kennisgeving ervan aan de Klant (bv. kennisgeving op de Website en/​of het Platform).

17. Compensatie

17.1. Overeenkomstig de bepalingen van de Wet van 15 december 2004 betreffende financiële zekerheden zullen Kadonation en de Klant alle huidige en toekomstige schulden jegens elkaar wederzijds, automatisch en rechtsgeldig compenseren.

18. Diverse bepalingen

18.1. Geen afstand van recht

 1. Iedere tekortkoming of vertraging in hoofde van Kadonation in de uitoefening van haar rechten onder enige Overeenkomst en/​of deze Voorwaarden met de Klant, iedere eenmalige of gedeeltelijke uitoefening van een recht onder enige Overeenkomst en/​of deze Voorwaarden of een gedeeltelijke reactie of de afwezigheid van reactie in hoofde van Kadonation in geval van schending van een of meerdere bepalingen van een Overeenkomst en/​of deze Voorwaarden door de Klant, houdt geen afstand (uitdrukkelijk of stilzwijgend, geheel of gedeeltelijk) door Kadonation van haar rechten in onder deze Overeenkomst en/​of Voorwaarden of onder gezegde bepaling(en) en sluit geen uitoefening van deze rechten voor de toekomst uit. Iedere afstand van rechten dient uitdrukkelijk en schriftelijk te gebeuren. In geval van een uitdrukkelijke schriftelijke afstand van rechten na een specifieke niet-naleving door Kadonation, kan dit door de Klant geenszins ingeroepen worden voor een latere nieuwe of soortgelijke niet-naleving of voor enige andere niet-naleving.

 2. Indien Kadonation akkoord zou gaan met een schuldoverdracht door de Klant aan een derde zal dit in geen geval leiden tot een bevrijding van de Klant. In dit geval zijn de Klant en de derde steeds hoofdelijk gehouden tot de Overeenkomst. De Klant erkent expliciet dat het opstellen van een kredietnota ten aanzien van de Klant of een nieuwe factuur ten aanzien van die derde, nooit zal gelden als toestemming tot bevrijding van de Klant.

18.2. Kennisgevingen

 1. Kennisgevingen onder deze Voorwaarden gebeuren geldig aan de hand van een e‑mail en gefrankeerde post of een koerierdienst aan het adres van de andere partij. Deze kennisgeving wordt geacht ontvangen te zijn drie (3) Werkdagen na de datum van verzending van de e‑mail en in het geval van gefrankeerde post of koerierdienst op de datum van ontvangst door de andere partij.

18.3. Splitsbaarheid

 1. Wanneer een van de bepalingen van deze Voorwaarden om enigerlei reden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar is, wordt deze bepaling verwijderd en heeft dit geen gevolgen voor de resterende delen of bepalingen die geldig en afdwingbaar blijven alsof de ongeldige of niet-afdwingbare delen of bepalingen geen deel waren van de Voorwaarden.

 2. Elk deel of bepaling wordt vervangen door een bepaling die, voor zover wettelijk mogelijk, zoveel als mogelijk de bedoeling van de partijen in de verwijderde delen of bepalingen benadert. De partijen zullen te goeder trouw een onderling aanvaardbare bepaling bespreken en overeenkomen die de verwijderde bepaling vervangt.

18.4. Niet-overdraagbaarheid

 1. Deze Overeenkomst en de rechten en plichten die eruit voortvloeien voor de Klant kunnen niet rechtstreeks of onrechtstreeks overgedragen worden, behoudens het schriftelijk akkoord daartoe van Kadonation.

 2. Kadonation heeft het recht deze Overeenkomst en de rechten en plichten die eruit voortvloeien over te dragen aan derden. In dit geval zal een nieuwe overeenkomst afgesloten worden tussen de Klant en de derde met voorwaarden (rechten en plichten) identiek aan de voorwaarden van deze Overeenkomst voor de resterende looptijd.

19. Bevoegde rechtbanken en toepasselijk recht

19.1. Deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten tussen de partijen, van enigerlei aard, worden beheerst en uitgelegd overeenkomstig het Belgisch recht, met uitsluiting van (i) alle regels inzake wetsconflicten, (ii) de Conventie van de Verenigde Naties voor de internationale verkoop van goederen (1980), en (iii) de Conventie van New York inzake de verjaringstermijn bij de internationale verkoop van goederen (1974).

19.2. Onverminderd iedere andere bepaling van deze Voorwaarden verjaren alle vorderingen van de Klant, ontstaan uit of in verband met een Overeenkomst tussen de partijen, na het verstrijken van een termijn van één (1) jaar na de datum van levering van de betrokken Producten en/​of Diensten.